A road to peace

Katja Boonstra-Blom never knew her father. Her mother was pregnant with her when the submarine of her father got torpedoed. Akira Tsurukame is the son of one of the officers, who torpedoed the submarine of Katja’s father. Katja got to know Akira and his wife Kay when they visited the Onderzeedienst Monument in Den Helder in November 2003, where the name of her father, Willem Blom, is engraved in stone as well. They brought flowers to pay their respect to those who died due to the Japanese submarine I-66, the submarine on which Akira’s father served on that Christmas morning 1941. It must be strange to be commanded as a marine official by your government to leave your beloved country, family, house and all you hold dear to destroy an enemy that could have been your friend under different circumstances. Members of the Maritime Historical Institute in Tokyo, especially Professor Kitazawa, have helped Katja a lot in her search for the shipwreck of her father

In 2004, Katja, Akira, Kay and their children visited Commander William King together, then 94 years old, commander of the British submarine Telemachus that torpedoed the submarine of Akira’s father. A strong friendship has been established between these three families, maybe due to their past and the pain that this war, that nobody wanted, has brought us.

They have planted a tree in the garden of Oranmore Castle, the family house of Commander King, together, as a symbol of their friendship. In the beginning of 2005, the three families also planted a tree at the Onderzeedienst Monument in Sasebo, Japan! In 2006, former old minister and submarine commander Piet de Jong also planted a tree at the Dutch Onderzeedienst Monument in Den Helder.

Three Trees

Three Trees

This story might provide a force of healing for those who still feel the pain and are being tortured by the images of the events in the Japanese interment camps or the loss of their loved ones. This wonderful relationship between the three families provides us with trust in the abilities of new generations to create a future based on respect and trust in each other.
Katja: “What is most important is that we see our fellow human beings as an individual, instead of an enemy or someone from a particular religion or culture”.

Katja Boonstra-Blom told us this story on the Netherlands-Japan Conference/Dialogue on 8 July 2006 in Oegstgeest.

Katja Boonstra-Blom heeft haar vader nooit gekend. Haar moeder was van haar in verwachting toen de onderzeeboot waarop haar vader diende, getorpedeerd werd. Akira Tsurukame, is de zoon van een van de officieren, die de onderzeeboot van Katja’s vader torpedeerde. Katja leerde Akira en zijn vrouw Kay kennen toen zij in november 2003 een bezoek brachten aan het Onderzeedienst monument in Den Helder, waar ook de naam van haar vader, Willem Blom in steen gegroefd staat. Zij brachten daar bloemen om hun respect te betonen aan degenen die door toedoen van de Japanse onderzeeboot I-66 zijn gesneuveld, de boot waarop Akira’s vader diende op die Kerstmorgen 1941.Het moet vreemd zijn om als marineman op last van de regering van het land dat je lief hebt, je gezin, je huis, alles wat je dierbaar is te moeten verlaten om een onbekende vijand, die onder andere omstandigheden misschien je vriend zou zijn geweest te vernietigen. Leden van het Maritiem Historisch Instituut in Tokio, in het bijzonder Professor Kitazawa zijn Katja buitengewoon behulpzaam geweest bij de zoektocht naar de wrakplaats van de boot van haar vader.

In 2004 bezochten Katja, Akira, Kay en hun kinderen samen Commander William King, toen 94 jaar oud, commandant van de Britse onderzeeboot Telemachus, die op 17 juli 1944 de boot van de vader van Akira torpedeerde. Er is een diepe vriendschap ontstaan tussen deze drie families, misschien wel juist door dit verleden en door de pijn die deze oorlog, die niemand wilde, heeft gebracht.

Gezamenlijk hebben zij als symbool van hun vriendschap een boom geplant in de tuin van Oranmore Castje, het familiehuis van Commander King.Begin 2005 werd er door de drie families ook een boom geplant bij het Onderzeedienstmonument in Sasebo, Japan! In 2006 werd er ook een boom geplant bij het Nederlandse Onderzeedienstmonument in Den Helder in tegenwoordigheid van oud premier en oud onderzeeboot commandant Piet de Jong.

Three Trees

Three Trees

Voor hen die nog de pijn voelen en gekweld worden door de beelden, die voor eeuwig op hun netvlies gebrand staan door de gebeurtenissen in de Japanse kampen of door het verlies van hun dierbaren mag van dit verhaal misschien een helende werking uitgaan. Deze miraculeuze Driehoeksrelatie geeft vertrouwen in het vermogen van nieuwe generaties een toekomst te bouwen gebaseerd op respect en vertrouwen in elkaar.
Katja: “Belangrijk is, dat wij onze mede mens zien als een individu en niet als de vijand of iemand van een bepaalde religie of cultuur.”

Dit verhaal heeft Katja Boonstra-Blom ons verteld op de Nederland-Japan Conferentie/Dialoog op 8 juli 2006 te Oegstgeest.